logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Công bố công khai thông tin người tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngày đăng

Công bố công khai thông tin người tiếp nhận phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên công bố công khai thông tin người được giao tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên như sau:
1. Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng ban. Số điện thoại: 0903 539356
2. Ông Nguyễn Tường Chu - Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng. Số điện thoại: 0366 542878
3. Ông Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên. Số điện thoại: 0909 389079
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Thông báo rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết để cung cấp thông tin và phối hợp quản lý.

Top