logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU DANH BẠ (CƠ QUAN)

Danh bạ Cơ quan

Ngày đăng

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

EMAIL

I

LÃNH ĐẠO BAN

 

 

 

1

Nguyễn Văn Hưng

 Trưởng Ban

0257 3504 999

;0903 539 356

nguyenvanhung67@phuyen.gov.vn

2

Trần Minh Châu

Phó Trưởng Ban

0257 3503 888

;0903 533 739

tranminhchau@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Văn Viên

Phó Trưởng Ban

0257 3503 999

;0913 491 343

nguyenvanvien@phuyen.gov.vn

II

PHÒNG TC - HC

0257 3558 678

 

 

1

Nguyễn Hữu Trí

Phó Trưởng phòng

,M

;0334 531 080

nguyenhuutri@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Lê Khánh Uyên

Phụ trách Kế toán

;0915 854 870

nguyenlekhanhuyen@phuyen.gov.vn

3

Lê Thị Nhung

Nhân viên

 

;0338 419 991

lethinhung@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Ngọc Mính

Lái xe

 

;0906 996 247

nguyenngocminh@phuyen.gov.vn

5

Bùi Thị Cang

Văn Thư

 

;0978 005 351

 

III

PHÒNG NGHIỆP VỤ

0257 3558 456

 

 

1

Phạm Quốc Hoàng

 Trưởng phòng

 

;0901 975 168

phạmquochoang@phuyen.gov.vn

2

Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Nhân viên

 

;0983 204 107

huynhthituyetnhung@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Minh Nguyên

Nhân viên

 

;0346 718 278

nguyenhuuminhnguyen@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Khoa Thuật

Nhân viên

 

0908 403 030

nguyenkhoathuat@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Kim Nương

Nhân viên

 

0944 945 757

nguyenthikimnuong@phuyen.gov.vn

IV

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG

 

 

 

1

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

;0257 3503 777

;0909 389 079

nguyenvancuong@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Tường Chu

Nhân viên

 

;0366 542 878

nguyentuongchu@phuyen.gov.vn

3

Ngô Vũ Đình Khoa

Nhân viên

 

;0934 797 513

ngovudinhkhoa@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Xuân Khuy

Nhân viên

 

;0888 822 789

nguyenxuankhuy@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Phụ trách Kế toán

 

;0934 963 637

nguyenthihongnhi@phuyen.gov.vn

6

Đào Ngọc Phương

Kế toán

 

;0366 336 266

daongocphuong @phuyen.gov.vn

V

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 

 

2

Đinh Trọng Lệnh

Phó Giám đốc

0257 6525 468 

;0987 307 678

dinhtronglenh@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Thị Uy Uyên

Văn thư

 

;0916 851 223

nguyenthiuyuyen@phuyen.gov.vn

4

Đặng Thị Bích Diễm

Phụ trách Kế toán

 

;0397 913 399

nguyenthidieuhue@phuyen.gov.vn

5

Hồ Từ Thanh

Nhân viên

 

;0865 466 031

hotuthanh@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tình

Nhân viên

 

;0348 523 233

nguyenvantinh81@phuyen.gov.vn

7

Võ Thị Chi Nhung

Nhân viên

 

;0988 005 701

 

8

Nguyễn Duy Triều

Nhân viên

 

;0358 260 388

nguyenduytrieu@phuyen.gov.vn

9

 

Nguyễn Thị Thanh

 

                               

Nhân viên

 

;0347 798 596

10

Trần Thị Linh Nguyện

Kế toán

 

;0386 515 290

 

11

Trần Phương Hà

Nhân viên

 

;0989 668 079

 

12

Nguyễn Thị Thảo Phương

Tạp vụ

 

;0944 930 269

 

VI

BẢO VỆ

 

 

 

1

Lê Đình Tú

Bảo vệ cơ quan

;0257 3558 879

0917 125 906

 

2

Nguyễn Đào Bền

Bảo vệ cơ quan

;0257 3558 879

;0836 908 850

 

3

Huỳnh Ngọc Hương

Bảo vệ Trung tâm

 

;0332 924 696

 

4

Đào Phan Nam

Bảo vệ Trung tâm

 

0352 736 274

 

5

Nguyễn Tấn Hùng

Bảo vệ Hồ đập

 

0986 833 867

 

6

Đoàn Văn Binh

Bảo vệ Hồ đập

 

 0332 094 531

 


Top