logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG BÁO THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH Tiếp nhận vào làm viên chức năm 2024

Ngày đăng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Nhằm tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực vào làm viên chức tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, từng bước xây dựng đội ngũ viên chức đủ về số lượng, đúng về cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, từng bước ổn định cơ cấu tổ chức, phân cấp, phân công nhiệm vụ, cụ thể hoá được chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ viên chức, tạo điều kiện cho các cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, phát huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động số 07-Ctr/TU ngày 02/7/2021 của Tỉnh uỷ.

1.2. Yêu cầu

Việc tiếp nhận vào làm viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

II. THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

2.1. Số lượng vị trí việc làm và số lượng người làm việc được phê duyệt

Theo Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, tổng số vị trí là 16 vị trí tương ứng với số lượng người là 29 người.

Số lượng viên chức hiện tại đang làm việc tại Trung tâm là 01 viên chức, tương ứng với 01 vị trí việc làm. Số lượng người làm việc chưa sử dụng là 28 người, tương ứng với 15 vị trí việc làm.

2.2. Số lượng cần xét tuyển (tiếp nhận) năm 2024: 4 vị trí, 4 chỉ tiêu.

2.3.Vị trí cần tiếp nhận:

- Vị trí việc làm gắn với Chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 3 vị trí, 3 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết kèm theo).

- Vị trí việc làm gắn với Chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 01 vị trí, 01 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết kèm theo).

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

3.1. Đối tượng

Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

- Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3.2. Điều kiện tiêu chuẩn.

3.2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3.2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

* Vị trí việc làm Kế toán viên

- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

* Vị trí việc làm Nghiên cứu viên hạng III.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

* Vị trí việc làm kỹ sư hạng III

- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

* Vị trí việc làm Khuyến nông hạng III

- Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.

3.2.3. Những người sau đây không được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức.

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3.3. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

- Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

- Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

3.5. Chế độ ưu tiên

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định 85/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

+ Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

- Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIẾP NHẬN

1. Nội dung

Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức được thực hiện theo quy trình sau:

Vòng 1: Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Vòng 2: Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

2. Hình thức tiếp nhận

Tiếp nhận thông qua phỏng vấn, với thang điểm 100; thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, người được xem xét tiếp nhận có không quá 15 phút chuẩn bị).

3. Xác định người được tiếp nhận

- Đạt được các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ (tại vòng 1).

- Có điểm phỏng vấn đạt từ 50/100 điểm trở lên (tại vòng 2) và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm bằng nhau cùng vị trí việc làm cần tuyển thì Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo, đề xuất người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Người không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tiếp nhận lần sau.

4. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, quyết định tuyển dụng và nhận việc

4.1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4.2. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

- Chậm nhất 15 ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, thực hiện việc ký kết hợp đồng làm việc với viên chức.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tiếp nhận vào làm viên chức, người được tiếp nhận vào làm viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tiếp nhận vào làm viên chức có quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

- Trường hợp người được tiếp nhận vào làm viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tiếp nhận vào làm viên chức.

- Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với người dự tuyển có kết quả kiểm tra, sát hạch thấp hơn liền kề so với kết quả của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ KINH PHÍ

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 20/6/2024 đến ngày 19/7/2024.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

- Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Dự kiến trong quý III năm 2024.

(Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển của từng vị trí, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên sẽ thông báo kế hoạch chi tiết sau)

- Địa điểm, thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên, thôn Thạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Kinh phí phục vụ kỳ thi

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch Tiếp nhận vào làm viên chức Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên năm 2024, Giám đốc Trung tâm sẽ thành lập các Ban, bộ phận để tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận vào làm viên chức.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các Ban, bộ phận báo cáo cho Giám đốc Trung tâm xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.


Top