logo
add image
TRANG CHỦ HOẠT ĐỘNG NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG BÁO

Thông báo dừng thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên.

Ngày đăng

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 149/CV-BQLKNN ngày 19/3/2024 của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về việc thống nhất dừng triển khai kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm.

Ngày 21/11/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-TTNC về việc xét tuyển viên chức năm 2023 và Thông báo số 17/TB-TTNC về việc xét tuyển viên chức năm 2023. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương Chính phủ, Bộ nội vụ, UBND tỉnh, sở Nội vụ, Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm đang xây dựng đề án vị trí việc làm để chuẩn bị cải cách tiền lương mới từ ngày 01/7/2024.

Do vậy, để thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn ngạch viên chức, đảm bảo quyền lợi, cơ hội đăng ký dự tuyển viên chức, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thông báo dừng thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức số 15/KH-TTNC ngày 21/11/2023 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức sẽ phổ biến công khai, rộng rãi để các cá nhân đủ điều kiện tham gia đăng ký dự tuyển theo đúng quy trình, quy định.

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.


Tải về máy: 

Top