logo
add image
TRANG CHỦ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên

Ngày đăng

        Ban hành kèm theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên)       

- Nhiệm vụ:

+ Tăng cường phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp nhất là công nghệ sinh học trong lai tạo sản xuất giống;

+ Nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, chế phẩm sinh học; Ứng dụng công nghệ mới vào phục vụ sản xuất, thu hoạch, bảo đảm và chế biến;

+ Đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật, bao gồm: dạy nghề; đào tạo và huấn luyện công nhân, kỹ thuật viên, cán bộ quản lý về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; đào tạo nông dân trong vùng về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp;

+ Tư vấn, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Nghiên cứu, khai thác, hỗ trợ các ý tưởng khoa học công nghệ cao, tiên tiến của các tổ chức, cá nhân;

+ Tham gia thực hiện các chương trình xúc tiến kêu gọi đầu tư, hợp tác trong và ngoài nước; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội chợ, triển lãm xúc tiến đầu tư và xúc tiến thuong mại về lĩnh vực nông nghiệp;

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật;

+ Hoạt động tư vấn doanh nghiệp;

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về tổ chức, hoạt động của Trung tâm với các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên giao;

+ Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và tải sản, tài chính của Trung tâm với các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên giao.

Các tin liên quan khác

Top