logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng

I.Nhiệm vụ của Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (Theo Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên v/v Thành lập Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên)   

1.Nhiệm vụ:

- Tham mưu, tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên làm chủ đầu tư, cụ thể:

+ Tham mưu cho chủ đầu tư thực hiện công tác Quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên;

+ Tham mưu cho chủ đầu tư về xây dựng kế hoạch, các nội dung về chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định;

+ Tiếp cận vốn từ cơ quan cấp vốn để quản lý và tổ chức thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi hoàn thiện dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế: lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn và xây lắp, ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh toán theo quy định hiện hành;

+ Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc;

+ Tổ chức lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm thông qua chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt;

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng;

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình (khi đủ điều kiện theo quy định);

+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

+ Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;

+ Tổ chức kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Lập báo cáo thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ hoàn công, hoàn thành công trình;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan do cơ quan có thẩm quyền và Chủ đầu tư giao.


Top