logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày đăng

I. Chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (Theo Quyết định số 2292/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng v/v Thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên)

1. Chức năng

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tập trung thực hiện các hoạt động ứng dụng các thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

2. Nhiệm vụ

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Vùng;

b) Liên kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp;

c) Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho Vùng;

d) Tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

e) Thu hút nguồn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trong Vùng.

II. Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức – Hành chính (Theo Quyết định số 14/QĐ-BQLKNN ngày 12/3/2020 v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tổ chức - Hành chính)

Tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Về công tác tổng hợp:

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Ban;

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Ban;

- Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho Lãnh đạo Ban thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp Lãnh đạo Ban thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan cấp trên, cơ quan chức năng theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. Tổ chức truyền đạt các quyết định của Lãnh đạo Ban cho các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Tham gia các cuộc họp của Lãnh đạo Ban; tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban trình Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.

2. Về công tác tổ chức và cán bộ:

- Tham mưu về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các phòng và đơn vị trực thuộc Ban;

- Tham mưu và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng và kỷ luật;

 

- Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

- Tham mưu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan;

- Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức của Ban theo phân cấp.

3. Về công tác hành chính quản trị:

- Tổ chức, quản lý công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ và quản lý con dấu của cơ quan theo quy chế về công tác văn thư – lưu trữ của Ban;

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, đối nội đối ngoại của cơ quan;

- Đảm bảo trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc cho các phòng, đơn vị thuộc Ban;

- Quản lý chung về tài sản, trang thiết bị cơ quan (trụ sở, máy móc, thiết bị, xe ôtô cơ quan...);

- Đảm bảo an toàn cho cơ quan, công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan trụ sở xanh - sạch - đẹp, cơ quan văn hóa;

- Thực hiện công tác dân quân tự vệ, đảm bảo an ninh an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ trong cơ quan;

4. Về công tác tài chính:

- Lập kế hoạch dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, lập phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các hoạt động của Ban. Thông báo công khai dự toán NSNN đã được phê duyệt, triển khai theo dõi thực hiện dự toán đã phân bổ;

- Tổ chức hạch toán và quản lý toàn bộ nguồn thu, chi của Ban theo đúng nguyên tắc chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước;

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký biên chế và quỹ lương với cơ quan tài chính cấp trên và kho bạc Nhà nước.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban phân công.

III. Chức năng nhiệm vụ Phòng Nghiệp vụ (Theo Quyết định số 15/QĐ-BQLKNN ngày 12/3/2020 v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ)

1) Chức năng: Phòng Nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban thực hiện quản lý các hoạt động về lĩnh vực khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp; sản xuất kinh doanh trong khu nông nghiệp; về công tác quy hoạch; sử dụng đất đai; các dự án đầu tư vào Khu; cấp giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi; đánh giá tác động môi trường; tình hình an ninh trật tự tại Khu; công tác xúc tiến đầu tư vào Khu; quản lý trang web của Ban và chỉ số DDCI.

2) Nhiệm vụ:

a) Công tác quản lý khoa học và công nghệ (KHCN):

- Tham mưu cho Ban Quản lý xây dựng chiến lược phát triển KHCN trong Khu NNƯDCNC. Nghiên cứu, đề xuất các hướng giải pháp, kế hoạch tham gia các Chương trình phát triển KHCN và NNƯDCNC của Nhà nước.

- Tham mưu, đề xuất về các biện pháp quản lý hoạt động KHCN đối với các đơn vị trong Khu NNƯDCNC nhằm định hướng hoạt động của các đơn vị này phát triển phù hợp với mục tiêu của Khu NNƯDCNC theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản pháp quy có liên quan.

-  Quản lý chương trình, dự án/đề tài nghiên cứu có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

- Tổ chức thẩm định công nghệ các dự án đầu tư vào Khu NNƯDCNC theo quy định pháp luật.

- Tham gia, đề xuất các chương trình, hoạt động phối hợp công tác, hợp tác về KHCN với các đối tác trong và ngoài nước.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KHCN.

- Lập báo cáo thường kỳ, đột xuất (theo yêu cầu) cho Bản Quản lý về kết quả hoạt động KHCN trong Khu NNƯDCNC và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với tình hình phát triển mới.

b) Công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch:

- Tham mưu Lãnh đạo ban về công tác quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng trong Khu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban về công tác lập, quản lý, giám sát và thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các phân Khu chức năng.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban về tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng và phát triển Khu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Công tác quản lý các dự án đầu tư:

- Tham mưu xây dựng các chính sách ưu đãi, các biện pháp và giải pháp hỗ trợ cần thiết để thu hút đầu tư; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, công bố công khai quy hoạch, các tiêu chuẩn và điều kiện của doanh nghiệp được thuê đất hoạt động tại Khu NNƯDCNC Phú Yên.

- Tham mưu thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trong Khu NNUDCNC theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng báo cáo chuyên môn của phòng về hoạt động đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu NNƯDCNC.

d) Quản lý đầu tư, xây dựng và khai thác cơ sở hạ tầng:

- Tham mưu Lãnh đạo Ban về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền; tiếp nhận và quản lý các dự án ODA, các dự án tài trợ đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban cho ý kiến chấp thuận đối với thiết kế cơ sở các dự án đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết được duyệt.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban cho ý kiến về việc xây dựng các công trình cấp điện, nước, bưu chính viễn thông ngoài địa giới Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do các doanh nghiệp chuyên ngành thực hiện để phù hợp với quy hoạch và tiến độ xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Theo dõi tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ theo đúng các hợp đồng với nhà đầu tư các dự án.

đ) Công tác đào tạo nhân lực công nghệ cao:

- Tham gia nghiên cứu, đề xuất, và cải tiến các chính sách, chế độ thu hút trọng dụng nhân tài, chuyên gia làm việc trong Khu NNƯDCNC. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực, đề xuất các chế độ khen thưởng đãi ngộ đặc biệt, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho các đối tượng nghiên cứu, đào tạo nhân lực, ươm tạo, sản xuất, kinh doanh NNƯDCNC.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ thực hiện việc hoàn thiện công nghệ;

- Xây dựng mạng lưới liên kết hợp tác.

e) Công tác xúc tiến đầu tư:

Xây dựng và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chuẩn bị tài liệu cho Lãnh đạo Ban tham dự các Hội nghị, Hội thảo liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư…

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh.

f) Công tác quản lý lao động, cư trú và an ninh trật tự:

- Tham mưu về công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động và cư trú trong Khu theo ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Tham mưu xây dựng quy định bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nếp sống văn hóa trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác các công trình trong Khu.

g) Công tác quản lý trang wed và chỉ số DDCI:

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và làm mới trang web.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ số DDCI.

h) Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo uỷ quyền và theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan quản lý môi trường địa phương trong việc quản lý, kiểm tra thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Ban Quản lý Khu NNƯDCNC Phú Yên tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong Khu NNƯDCNC Phú Yên theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu tại Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

Top